Náš tým

JUDr. Jakub Fröhlich

Advokát, partner

M: jakub.frohlich@frohlichpartners.cz

Reg. č. ČAK: 11912

SPECIALIZACE

JUDr. Jakub Fröhlich má rozsáhlé zkušenosti především v oblasti obchodního práva (včetně fúzí, akvizic a transformací), v oblasti energetiky, občanského práva, stavebního práva, telekomunikací a vysílání, jakož i práva duševního vlastnictví (autorské právo, včetně kolektivní správy, ochranné známky, patenty a užitné vzory, ochrana osobnosti, doménové právo a právo nekalé soutěže) a také z účasti na projektech právních auditů českých i zahraničních společností. Podílel se na řadě kauz z oboru insolvenčního práva, a to jak při zastupování věřitelů, tak při spolupráci s insolvenčními správci. Má též četné zkušenosti ze sporné agendy (jako advokát i jako rozhodce) před obecnými soudy, rozhodčími soudy i ve správním soudnictví.

VZDĚLÁNÍ A ZAHRANIČNÍ STÁŽE

Právnická fakulta Univerzity Karlovy v Praze (Mgr., JUDr.)

Roční studium na Univerzitě v Passau v Německu se zaměřením na oblast práv duševního vlastnictví a obchodní právo (SRN, 2002)

Absolvent hospitačního programu pořádaného Deutsche Stiftung a Bundesrechtsanwaltskammer pro německy mluvící advokáty (SRN, 2009)

Advokátní praxe v advokátní kanceláři v Berlíně Büsing, Müfferlamm & Theye (SRN, 2009)

Advokátní praxe v mezinárodní advokátní kanceláři DLA Piper UK LLP (SRN, Kolín nad Rýnem, 2009)

Stáž v odboru legislativy a práva Kanceláře prezidenta republiky

Stáž u Evropského soudu pro lidská práva

PŘEDCHOZÍ PRÁVNÍ PRAXE

Působil čtrnáct let v Advokátní kanceláří Kříž a partneři s.r.o., z toho sedm let též jako společník. Předtím pracoval tři roky v advokátní kanceláři Prof. JUDr. Aleše Gerlocha, CSc.

ČLENSTVÍ

Česká advokátní komora

Rozhodce Rozhodčího soudu při Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře České republiky

Člen rozkladové komise České národní banky

Člen sdružení ALAI Česká republika (Mezinárodní sdružení literární a umělecké, v oboru autorského práva)

JAZYKOVÉ ZNALOSTI

Právní služby poskytuje i v německém a anglickém jazyce. Hovoří částečně rusky.

JUDr. Katarína Fröhlichová

Advokát, partner

M: katarina.frohlichova@frohlichpartners.cz

Reg. č. ČAK: 15995, Reg. č. SAK: 5234

SPECIALIZACE

JUDr. Katarína Fröhlichová se specializuje na obchodní právo korporátní a závazkové, energetiku, občanské právo, ochranu osobních údajů, ochranu osobnosti a pracovní právo, a to dle české i slovenské legislativy. Má četné zkušenosti z účasti na due diligence významných společností a vymáhání pohledávek. Veškeré právní služby poskytuje i v německém jazyce.

VZDĚLÁNÍ A ZAHRANIČNÍ STÁŽE

Právnická fakulta Trnavské univerzity v Trnavě (2006, Mgr., 2007, JUDr.)

Absolvent hospitačního programu pořádaného Deutsche Stiftung a Bundesrechtsanwaltskammer pro německy mluvící advokáty v oblasti obchodního, občanského a pracovního práva (SRN, Bonn, 2009)

Advokátní praxe v advokátní kanceláři Anwaltssozietät Krah Burghof Schürhoff & Collegen (SRN, Kolín nad Rýnem, 2009).

PŘEDCHOZÍ PRÁVNÍ PRAXE

Advokát v Advokátní kanceláři Kříž a partneři, s.r.o., předtím též působila v pobočce rakouské advokátní kanceláře Saxinger, Chalupsky & Partner s.r.o., v Bratislavě.

ČLENSTVÍ

Česká advokátní komora

Slovenská advokátní komora

JAZYKOVÉ ZNALOSTI

Právní služby poskytuje i v německém a slovenském jazyce. Mluví částečně anglicky.

Mgr. Martin Vališ

Advokát, partner

M: martin.valis@frohlichpartners.cz

Reg. č. ČAK: 12518

SPECIALIZACE

Mgr. Martin Vališ se ve své praxi specializuje na pracovní, občanské a obchodní právo, a to se zaměřením na smluvní i spornou agendu. Své znalosti uplatňuje především v rámci pracovněprávního poradenství na straně zaměstnanců i zaměstnavatelů ve všech oblastech pracovního práva. Má praktické zkušenosti s poskytováním právních služeb obchodním společnostem v souvislosti s přechodem práv a povinností z pracovněprávních vztahů při převodech podniků a reorganizacích. Kromě toho se zaměřuje též na problematiku kolektivního vyjednávání, ochrany osobních údajů a velkou část praxe věnuje rovněž zastupování klientů v pracovněprávních soudních sporech.

V rámci advokátní praxe se věnuje též přednáškové činnosti v oblasti pracovního práva a ochrany osobních údajů. Je též certifikovaným pověřencem pro ochranu osobních údajů (DPO) podle čl. 37 a násl. GDPR.

 

VZDĚLÁNÍ A ZAHRANIČNÍ STÁŽE

Právnická fakulta Univerzity Karlovy v Praze (2005, Mgr.)

Roční studium na Právnické fakultě Univerzity v Düsseldorfu

PRÁVNÍ PRAXE

Patnáct let působil v Advokátní kanceláři Kříž a Bělina s.r.o. Od roku 2015 působí jako samostatný advokát.

ČLENSTVÍ

Česká advokátní komora

JAZYKOVÉ ZNALOSTI

Právní služby poskytuje i v německém jazyce. Mluví též anglicky.

Mgr. Ing. Karel Anderle

Advokát, partner

M: karel.anderle@frohlichpartners.cz

Reg. č. ČAK: 10715

SPECIALIZACE

Mgr. Ing. Karel Anderle se ve své praxi specializuje zejména na občanské právo (smlouvy, nemovitosti, zastupování v soudních řízeních), obchodní právo (obchodní smlouvy, korporátní agenda), insolvence, dále veřejné zakázky v telekomunikacích, regulace v telekomunikacích, ochranu osobních údajů v rámci telekomunikací, trestní právo (hospodářská kriminalita, problematika a zastupování v řízeních o odpovědnosti za škodu způsobenou při výkonu veřejné moci). Má četné zkušenosti z restitucí, z oblasti energetického práva (elektroenergetika, plynárenství, teplárenství), práva k nehmotným statkům. Klienty pravidelně zastupuje v soudních řízeních.

VZDĚLÁNÍ 

Právnická fakulta Univerzity Karlovy v Praze (2002, Mgr.)

Vysoká škola ekonomická Praha (2000, Ing.)

PRÁVNÍ PRAXE

Sedm let pracoval v Advokátní kanceláři Kříž a Bělina s.r.o., poté pět let jako senior právník ve společnosti T-Mobile Czech Republic a.s. Od roku 2014 působí jako samostatný advokát.

ČLENSTVÍ

Česká advokátní komora

JAZYKOVÉ ZNALOSTI

Právní služby poskytuje též v anglickém jazyce. Mluví i německy.

JUDr. Jiří Dukát

Advokát

M: jiri.dukat@frohlichpartners.cz

Reg. č. ČAK: 03799

SPECIALIZACE

JUDr. Jiří Dukát se ve své praxi specializuje na právo občanské (včetně zvláštního zaměření na problematiku nemovitostí), obchodní právo (obchodní smlouvy, korporátní agenda), autorské právo, správní právo, stavební právo, energetické právo a dále na problematiku veřejných zakázek a hospodářské soutěže. Četné zkušenosti má rovněž v oblasti restitucí.

Klienty pravidelně zastupuje v občanských soudních řízeních a v soudních řízeních správních.

.

VZDĚLÁNÍ 

Právnická fakulta Univerzity Karlovy v Praze (1985, JUDr.)

PRÁVNÍ PRAXE

Po ukončení Právnické fakulty pracoval několik let jako podnikový právník ve stavebních podnicích. Od roku 1994 působil jako advokát spolupracující s Advokátní kanceláří Kříž a Bělina, později s Advokátní kanceláří Kříž a partneři s.r.o.  Od 1. 4. 2020 působí jako trvale spolupracující advokát ve Fröhlich & Partners, advokátní kancelář s.r.o.

ČLENSTVÍ

Česká advokátní komora

JAZYKOVÉ ZNALOSTI

Mluví anglicky.

Ing. Milan Škoda

český a evropský patentový zástupce

Oprávnění pro zastupování:

 • české patenty, užitné a průmyslové vzory (ÚPV Praha)
 • evropské patenty (EPO)
 • evropské ochranné známky a průmyslové vzory (EUIPO Alicante)
 • mezinárodní ochranné známky (WIPO)

SPECIALIZACE

Ing. Škoda má rozsáhlé zkušenosti z řízení o udělení výše uvedených ochranných dokumentů, dále ze sporných řízení (zrušení patentů, výmazy ochranných známek, užitných a průmyslových vzorů), zajišťování ochrany v celé řadě zemí mimo výše uvedená oprávnění (více než ve 30 zemích, cca 35 zemí), zastupování ve věci porušování průmyslových práv

 • přihlášky českých patentů (196x)
 • PCT patentové přihlášky (34x)
 • zahraniční patentové přihlášky (47x)
 • evropské patentové přihlášky (35x)
 • přihlášky českých ochranných známek (338x)
 • přihlášky evropských ochranných známek (46x)
 • přihlášky mezinárodních ochranných známek (23x)
 • přihlášky českých průmyslových vzorů (75x)
 • přihlášky evropských průmyslových vzorů (88x)

 

VZDĚLÁNÍ 

Vysoké učení technické Brno – fakulta strojní (Ing.)

Institut průmyslově právní výchovy při ÚPV

Kurz práva pro patentové zástupce na Masarykově univerzitě v Brně

Dále celá řada kurzů pořádaných KPZ,ÚPV,ČSVZ,EPI,EUIPO

PŘEDCHOZÍ PRAXE

Samostatný zástupce od roku 2000. Předtím Dobrušské strojírny.

ČLENSTVÍ

Komora patentových zástupů ČR

Institut profesionálních zástupců před EPO (EPI)

JAZYKOVÉ ZNALOSTI

Právní služby poskytuje v anglickém jazyce. Hovoří částečně rusky.

Mgr. Michal Pisklák

Advokátní koncipient

M: michal.pisklak@frohlichpartners.cz

SPECIALIZACE

Michal Pisklákse zaměřuje na občanské, obchodní právo, právo duševní vlastnictví a také na ochranu osobních údajů, které se podrobněji věnuje také ve své diplomové práci týkající se vysoce aktuálního tématu dopadů Obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR) do sféry podnikání.

VZDĚLÁNÍ A ZAHRANIČNÍ STÁŽE

Právnická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci (2018, Mgr.)

JAZYKOVÉ ZNALOSTI

Mluví plynně anglicky a na komunikační úrovni také německy.

Marie Kohoutová

Právní asistent

VZDĚLÁNÍ A ZAHRANIČNÍ STÁŽE

Je studentkou Právnické fakulty Univerzity Karlovy v Praze

JAZYKOVÉ ZNALOSTI

Mluví plynně anglicky a francouzsky, částečně německy a španělsky.

Mgr. Dita Patáková

 

Advokátní koncipientka

PRÁVNÍ PRAXE

Dita Patáková působila v předchozích letech v advokátních kancelářích poskytujících generální praxi a na Ministerstvu zdravotnictví ČR. Dále také absolvovala praktickou stáž na Státním zastupitelství.

VZDĚLÁNÍ A ZAHRANIČNÍ STÁŽE

Právnická fakulta Univerzity Karlovy v Praze.

Absolvovala roční studium na Právnické fakultě Univerzity v Grenoblu (Francie). 

JAZYKOVÉ ZNALOSTI

Mluví plynně anglicky a francouzsky, na komunikační úrovni také španělsky.

Jaroslav Jirka

Právní asistent

VZDĚLÁNÍ A ZAHRANIČNÍ STÁŽE

Je studentem Právnické fakulty Univerzity Karlovy v Praze

JAZYKOVÉ ZNALOSTI

Mluví plynně anglicky a rusky.

Jana Vasilevová

Office manager

 

JAZYKOVÉ ZNALOSTI

Mluví plynně anglicky.