Fröhlich & Partners

a d v o k á t n í   k a n c e l á ř  /  A t t o r n e y s – a t – L a w  /  R e c h t s a n w ä l t e

Fröhlich & Partners, advokátní kancelář s.r.o. vznikla v roce 2017, čímž advokáti kanceláře navázali na svou dlouholetou advokátní praxi. 

Advokáti kanceláře jsou erudovaní odborníci z různých oblastí práva, zejména  z práva obchodního, občanského práva, energetiky, práv k nemovitostem, práva duševního vlastnictví a pracovního práva, a to jak při zastupování před soudy a v arbitrážních řízeních tak v agendě smluvní či při zpracovávání právních analýz a posouzení. Všichni advokáti mají  četné zkušenosti z poskytování právních služeb též v německém a anglickém jazyce, jelikož dlouhodobě poskytují právní služby zahraničním klientům.

Při poskytování právních služeb naším klientům spolupracujeme též s řadou externích odborníků, zejména se spolupracujícími advokáty, patentovými zástupci, insolvenčními správci, exekutory, překladateli, notáři, auditory a daňovými poradci.